1245-1167

18.04.2021

กฎระเบียบเล็กๆที่ถูกกำหนดให้ใช้ภายในโรงเรียน เป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนการเมืองการปกครองของสังคมในช่วงเวลานั้นๆ
ได้เป็นอย่างดี
การเลือกที่จะยืนหยัดต่อสู้ ยอมตาม หรือแม้กระทั่งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับอำนาจที่มิชอบต่างๆ ทำให้นักเรียนแต่ละคน
มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคมแตกต่างกันไป
อีกทั้งยังส่งผลต่อสมาชิกรุ่นถัดไป โดยปรากฎให้เห็นอย่างเด่นชัด

 
namoon_skool 99.jpg


 
 

FROM THE SKY

14.03.2021

These days have been a fierce discussion on various topics everywhere. This cause people to question about rights and freedom of Thai citizen in every status. Even though, government's attempts to separate and give privilege to just some group of people appear distinctly.

 
namoon_mos%2042_edited.jpg


 
 

27.02.2021

 
KS_6402270040_edited.jpg
 

THE BARRICADE

14.02.2021

Human love has a lot of barricades which created by human themself. This performance intended to point out the vulnerability of those obstacles that could be easily destroyed, and yet are the heaviest barricade between us all.

 
namoon_valentine 69.jpg


 
 

I LOVE MY JOB

18.12.2020


Some people have decided to cut the flowers on their back, so they can live their normal life. Some people choose to sacrifice their bodies to make the flowers grow.
This performance aims to point out the disconnection between one’s well-being and what they have created.
While you appreciate the beautiful blooming flowers, please don’t forget to look down and take notice of the dirty, decaying body that nourishes those flowers as well.

 
S__4947973.jpg


 
 

29.11.20

 
ori.jpg
 

THIS KIND OF LOVE

29.10.20

The violent crackdown by the government used against peaceful demonstrators on 16th October shed light on the cruelty of Thai authorities, who militaristically enforce reverence while paradoxically preaching peace and love.

 
photo_๒๐๒๐-๑๐-๓๐_๐๐-๐๐-๕๐.jpg


 
 

HOW MUCH OF BLUE

19.09.20

This performance portrays my foolishness where I purportedly failed to understand

which and how much each element was believed constitutes the identity of this state.

So, I tried to find the answer by observing the fight between the audience and me. 

The audience was allowed to paint the canvas with 3 colors; blue, red, or white

while I painted only with blue and keep erasing other colors off the canvas.


The result of this performance surprised me when the canvas turned black and no one was able to paint on it anymore.

 
namoon%201_edited.jpg
 
 

BREATH, BREATHING, BREATHE

06.09.20

The effort to purify the air that I breathe reflects the connection between Bangkok and me, when fresh air is no longer free for everyone.

 
PL_200906_0208.jpg
 
 

KING OF
THE PLAYGROUND

14.02.20


The actions, taking turns between each participant and me, depicts the struggle for dominance on this playground.

Any deeds done by the audience was reciprocated in kind;

When the audience threw a ball at me, I threw it back.

When they put a ball into the pit, I put it out.

When they moved the pit to the left, I moved it to the right.

The confrontation between the power holder and the weaker, in this scenario, causes a never-ending battle. When one side is winning, the other is losing unavoidably.

 
IMG_2478_edited.jpg
 
 

THE ABRAMOVIĆ ’S METHOD

Former facilitator in The Abramović Method by Marina Abramović in 'A Possible Island?'
At Bangkok Art and Culture Centre
as part of Bangkok Art Biennale 2018: Beyond Bliss

 
1541856527141_edited.jpg
 
 

BANGKOK ART BIENNALE
2018

Former Docent as part of Bangkok Art Biennale 2018

 
IMG_3484_edited.jpg